Mobirise Website Generator

Ostatné služby

Konzultácie a poradenstvo:             20 €/mes.

 1. Konzultačná služba v oblasti účtovníctva, daní, finančné poradenstvo
 2. Konzultácia u klienta na základe požiadavky

Daňové priznania:

 1. FO typ A              20 €
 2. Typ B (viac druhov príjmov)              50 €

Vypracovanie výkazov

 1. PO daňové priznanie + výkazy              170 € (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
 2. Vypracovanie daňového priznania dane z motorového vozidla              30 €

Navrhovanie ceny pomocou hodinových sadzieb

Oceňovanie prác a služieb sa vykonáva pomocou dohodnutých hodinových sadzieb vynásobením počtom kalkulovaných hodín. Kalkulované hodiny sa určia odborným odhadom počtu hodín pre jednotlivé kategórie prác potrebných pre splnenie predmetu zmluvy.

Pomocné práce                       4 €/hod.

 1. Príprava dokladov chronologické poskladanie, rozčlenenie a doplnenie dokladov

Menej náročné práce              6 €/hod.

 1. Spracovanie dokladov pred ich zaradením do účtovných kníh a zaúčtovania

Náročné práce                        20 €/hod.

 1. Zaúčtovanie a označenie dokladov
 2. Vystavovanie faktúr na základe predložených údajov, vystavovanie vzájomných zápočtov

Odborné práce                        30 €/hod.

 1. spracovanie SV, kontrola dokladov
 2. spracovanie Intrastat, kontrola dokladov
 3. podanie hlásenia Intrastat dovoz a vývoz tovaru
 4. spracovanie štatistických výkazov
 5. priznanie k dani z motorových vozidiel
 6. mesačná, štvrťročná resp. ročná závierka: Súvaha , Výsledovka, Poznámky
 7. administratívne práce súvisiace s mesačnou uzávierkou - spracovanie príkazov na úhradu, styk s úradmi SP, ZP, DÚ,
 8. štvrťročná inventarizácia pokladnice
 9. ročné spracovanie inventarizačného protokolu
 10. ročná inventarizácia majetku a záväzkov
 11. výkazy pre banky